Sign In Forgot Password
High HolidaysBecome a Member

Weekly Schedule

 

Monday—Thursday

6:45 a.m.: Shaharit

5:35 p.m.: Minhah & Maariv

 

Friday, Sept 20

6:45 a.m.: Shaharit

Lighting: before 6:45 p.m.

6:45 p.m.: Minhah & Kabbalat Shabbat

 

 

 

Saturday, September 21

8:10 a.m.: Rabbi Scher’s Class

8:45 a.m.: Shaharit

5:25 p.m.: Rabbi Moishele Fogel’s Class

6:05 p.m.: Rabbi Scher’s Class

6:35 p.m.: Minhah

7:44 p.m.: Shabbat Ends

12:50 a.m.: Selihot

 

Sunday, September 22

8:00 a.m.: Selihot

5:30 p.m.: Minhah & Maariv

 

Monday—Thursday

6:20 a.m.: Selihot

5:30 p.m.: Minhah & Maariv

 

Friday, September 27

6:45 a.m.: Shaharit

Lighting: before 6:30 p.m.

6:40 p.m.: Minhah & Kabbalat Shabbat

 

 

 

 

Saturday, September 28

8:10 a.m.: Rabbi Scher’s Class

8:45 a.m.: Shaharit

5:15 p.m.: Rabbi Moishele Fogel’s Class

5:50 p.m.: Rabbi Bulka’s Class

6:20 p.m.: Minhah

7:31 p.m.: Shabbat Ends

 

Sunday, September 29- Erev Rosh HaShanah

7:30 a.m.: Selihot & Shaharit

Lighting before 6:26 p.m.– Eruv Tavshilin

6:35 p.m.: Minhah & Kabbalat Yom Tov

 

Monday, September 30- Rosh HaShanah

8:00 a.m.: Shaharit & Musaf

Shofar Blowing approx: 10:30 a.m.

Lighting after 7:27 p.m.

6:40 p.m.: Minhah & Kabbalat Yom Tov

 

Tuesday, October 1- Rosh HaShanah II

8:00 a.m.: Shaharit & Musaf

Shofar Blowing approx: 10:30 a.m.

Shabbat Lighting before 6:39 p.m.

6:40 p.m.: Minhah & Kabbalat Shabbat

7:25 p.m.: Havdalah

 

Wednesday, October 2– Fast of Gealiah 

6:20 a.m.: Selihot, Shaharit & Hatarat Nedarim

6:20 p.m.: Minhah & Kabbalat Yom Tov

Fast Ends: 7:16 p.m.

 

Thursday, October 3

6:20 a.m.: Selihot, Shaharit

5:20 p.m.: Minhah & Kabbalat Yom Tov

 

Friday, October 4

6:20 a.m.: Selihot, Shaharit & Hatarat Nedarim

Lighting before 6:17 p.m.

6:30 p.m.: Minhah & Kabbalat Yom Tov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fri, September 20 2019 20 Elul 5779